زمان سپری

 

نرم افزار ضبط استنو ما برای ضبط و دقایقی مناسب است. در طول جلسه ، می توان در کار ضبط قرار داد که سخنرانی ها و موارد خاص در دستور کار قرار بگیرند و در صورت تنظیم صورتجلسه و بایگانی ، متعاقباً انتخاب شوند. این نرم افزار با Allris سازگار است.

1