1. میکروفن حرفه‌ای برای برگزاری کنفرانس و مجالس - الگوی دو قطبی کاردیوئیدی با قابلیت تامین Gain بسیار بالا پیش از وقوع ...